Darmowa dostawa od 299,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MACIEJKA.PL

 

1. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

   2. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

   3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

   4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego maciejka.pl

   5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod maciejka.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

   6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

   7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Maciejka Footwear Sp. z o.o. Sp. J. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

   8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

   9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

   10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
   11. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

2. Postanowienia ogólne:

 

   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: maciejka.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

   2. Sklep internetowy, działający pod adresem: maciejka.pl, prowadzony jest przez Maciejka Footwear Sp. z o.o. Sp. J., zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem 0000897213, której akta rejestrowe prowadzi sąd rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer REGON 302371748 oraz NIP 7842489784

   3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

    1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

    2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

    3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

    4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.

   4. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

    1. posiadanie komputera lub urządzenia multimedialnego podłączonego do sieci Internet;

    2. przeglądarka internetowa obsługująca technologie: HTML, JavaScript, CSS(włączona obsługa tych funkcji);

    3. posiadanie adresu poczty elektronicznej e-mail.
   5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Maciejka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

   6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://maciejka.pl/Regulamin-cabout-pol-62.html oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

 

3. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 

   1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

   2. Klient zobowiązany jest do:

    1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

    2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

    3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

   1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

   2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową maciejka.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

   3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

   4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

   5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

    1. przedmiotu zamówienia;

    2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);

    3. wybranej metody płatności;

    4. wybranego sposobu dostawy;

    5. czasu dostawy.

   1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

   2. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Maciejka Footwear Sp. z o.o. Sp. J. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

   3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia nr ...", zawierającą w tytule numer Zamówienia oraz ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

   4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

   5. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin Sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

5. Dostawa

 

Dostawa Towarów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do wybranych krajów i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Zasady wysyłki poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określone są w na specjalnej podstronie "Wysyłka zagraniczna".

Dostawa zamówionych Towarów odbywa się: przesyłką kurierską, przesyłką kurierską pobraniową lub do Paczkomatów InPost

   1. Koszty dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazane są na podstronie "Koszty dostawy"

 Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.

   1. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

 

6. Ceny i metody płatności

 

   1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. 

   2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:

    1. Przelewem na numer konta bankowego Alior Bank o/Gniezno 39 2490 0005 0000 4600 7731 9685

    2. Za pobraniem przy odbiorze przesyłki od przewoźnika wybranego podczas składania Zamówienia;

    3. Płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu internetowego. Operatorem jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

7. Odstąpienie od Umowy

 

   1. Prawo do odstąpienia od Umowy:

    1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 30-dniowy termin do odstąpienia od Umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia doręczenia Towaru Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, innej niż przewoźnik.

    2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną na adres bok@maciejka.pl lub wypełniony druk Odstąpienia od umowy, który należy odesłać razem ze zwracanym Towarem).

    3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (dokument do pobrania), jednak nie jest to obowiązkowe.

    4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
    5. Prosimy o zwrot Towaru w oryginalnym opakowaniu oraz o zabezpieczenie go w opakowanie ochronne. Prosimy o nieoklejanie oryginalnego opakowania taśmą klejącą na czas transportu.
    6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W celu stwierdzania charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy Klient może normalnie otworzyć lub rozpakować paczkę, by sprawdzić cechy i funkcjonowanie rzeczy oraz zbadać ją w sposób przyjęty zwyczajowo w sklepach stacjonarnych. Klient może przymierzyć Towar, nie może go natomiast nosić i użytkować. Klient może otworzyć oryginalne opakowanie, nie może go natomiast zniszczyć ani oklejać. Klient ponosi odpowiedzialność za powstałą szkodę. Zgodnie z art. 34 ust. 4 przedmiotowej ustawy, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
    7. W przypadku odrzucenia zwrotu, koszty związane z odebraniem towaru czy ich odesłaniem pokrywa sam kupujący. Nie podejmujemy się dodatkowych kosztów wysyłki w przypadku zmniejszenia wartości rzeczy zwracanych towarów.
    8. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień parametrów monitora i/lub komputera Konsumenta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Jednakże Konsument ma prawo do odstąpienia od zakupu w ciągu 30 dni od daty otrzymania paczki bez podania przyczyny.
   2. Skutki odstąpienia od Umowy:

    1. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy zwracamy Państwu cenę towaru oraz koszty dostarczenia go do Państwa, maksymalnie jednak w wysokości kosztu najtańszej formy dostawy dostępnej w naszej ofercie. Zwrotowi nie podlegają dodatkowe koszty wynikające z wyboru innej formy dostawy niż najtańsza dostawa, w tym w szczególności zwrotowi nie podlega koszt płatności za pobraniem. Zwrotu dokonujemy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 30 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Zwrotu płatności dokonamy bez dodatkowych kosztów manipulacyjnych na wskazane przez Państwa konto bankowe, którego numer należy podać w formularzu zwrotu. W przypadku dokonania płatności przez system Przelewy24 zwrot zostanie dokonany za pośrednictwem tego serwisu. We własnym zakresie ponoszą Państwo pełne koszty dostawy do nas towaru w związku z wykonaniem prawa odstąpienia.

    2. Towar należy odesłać na adres: Sklep Internetowy Maciejka.pl ul. Strumykowa 7, 62-200 Gniezno wraz z załączonym formularzem odstąpienia od umowy/zwrotu, dowód zakupu np. faktura VAT lub paragon nie są wymagane. Nie odbieramy przesyłek wysyłanych za pobraniem lub wysyłanych do paczkomatów.

    3. Wysyłki Towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od Umowy. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru ponosi Klient. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    4. Zwrotu środków pieniężnych dokonujemy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.

 

8. Reklamacje dotyczące Towarów oraz działania Sklepu internetowego

 

   1. Maciejka Footwear Sp. z o.o. Sp. J. jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

   2. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

   3. Reklamacje z tytułu rękojmi należy kierować na adres bok@maciejka.pl wraz dokumentacją fotograficzną. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
   4. W przypadku odesłania Towaru do Sprzedawcy przez Klienta i pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zwróci koszt przesyłki poniesiony przez Klienta. Należy zachować i przesłać do Sprzedawcy dowód nadania przesyłki z widoczną kwotą poniesioną przez Klienta - może to być ksero, potwierdzenie pdf, skan lub zdjęcie przesłane drogą elektroniczną. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca udostępnia Klientowi Towar do odbioru lub odsyła mu Towar na jego koszt przesyłką opłaconą z góry (na wyraźną dyspozycję ze strony Klienta).
   5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca na własny koszt niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sprzedawca zwróci należność niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   6. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień parametrów monitora i/lub komputera Konsumenta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru. Jednakże Konsument ma prawo do odstąpienia od zakupu w ciągu 30 dni od daty otrzymania paczki bez podania przyczyny.
   7. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną:

    1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.

    2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Sklep Internetowy Maciejka.pl, ul. Strumykowa 7, 62-200 Gniezno, mailowo pod adres bok@maciejka.pl.

    3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

 

9. Ochrona danych osobowych

 

   1. Przechodząc na stronę maciejka.pl Klient będzie kupował Towary od Maciejka Footwear Sp. z o.o. Sp. J. z siedzibą w Gnieźnie, adres: ulica Strumykowa 7, 62-200 Gniezno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000897213, NIP 7842489784, REGON 302371748 (dalej jako Sprzedawca), a jego dane będą przetwarzane przez Sprzedawcę, który jest administratorem tych danych.

   2. W celu założenia konta oraz złożenia zamówienia i jego realizacji w Sklepie internetowym konieczne jest podanie przez Klienta danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe w odpowiednich formularzach. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
    Wymagane jest także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji, co następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

   3. Dane osobowe Klientów są przekazywane w niezbędnym wymiarze do firm kurierskich w celu dostarczenia zamówionych Towarów. Sprzedawca korzysta z usług przewoźników: InPost S.A. z siedzibą w Krakowie oraz DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

   4. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, przeniesienia danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
    W przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem, a zwłaszcza z rozporządzeniem RODO przetwarzania danych osobowych przysługuje Klientowi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Może w tym celu się skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pocztą elektroniczną: bok@maciejka.pl lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy.

   5. Klientowi przysługuje prawo do informacji na temat przechowywania i przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą w sposób opisany w poprzednim punkcie.

   6. Jeżeli Klient wyraził odrębną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania powiadomień i aktualności dotyczących Towarów i usług oferowanych przez Sprzedawcę w postaci newslettera zawierającego informacje handlowe.

   7. Sprzedawca może podczas korzystania przez Klienta z usług dostępnych za pośrednictwem https://maciejka.pl używać plików cookies, przy czym użyte przez Sprzedawcę pliki cookies kojarzone są wyłącznie z przeglądarką komputera, bądź innego urządzenia mobilnego Klienta. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych na stronie internetowej Sklepu plików Cookies są dostępne na podstronie: "Polityka dotycząca cookies"

   8. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych opisane są na podstronie „Polityka prywatności”.

 

10. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 

   1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

   2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

pixel